Referentna lista


ODVODNJA


KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA
 • Višegodišnji ugovori za usluge elektro-strojarskih radova na održavanju UZPOV "Delta", te postojećih objekata i opreme u PRJ Kanalizacija na teritorijalnom području KD Vodovod i kanalizacija, Rijeka i okolica za 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 godinu
 • Strojarska i elektro izrada i montaža elektromotornih zapornica na uređaju DELTA sa, 2004. i 2007.g.
 • Rekonstrukcija strojarske opreme na CS MARTINŠĆICA, 2005. g.
 • Generalni remont donjeg ležaja vijčane pumpe 2 I na DELTI, 2005. g.
 • Generalni remont donjeg ležaja vijčane pumpe 3 I na DELTI, 2006. g.
 • Strojarski radovi na izradi i zamjeni spiralne osovine za vijčani transporter na Delti, 2006.g
 • Strojarski i elektro radovi na ugradnji crpki na CS Ćikovići 3 i 4, 2007.g
 • Revizija donjeg ležaja vijčane pumpe 4 I na DELTI, 2007. g.
 • Strojarski i elektro radovi na preinaci pučne preše na CUPOV DELTA, 2007.g
 • Strojarski i elektro radovi na crpnim stanicama KOSORCI i HRASTENICE, 2007.g.
 • Radovi na rekonstrukciji sistema aeracije pjeskolova-mastolova na UZPOV DELTA, 2009.g.
 • Revizija donjeg ležaja na vijčanoj pumpi 5II, 1II, 2II, 4II, 3I, 1I na DELTI, 2009.g.
 • strojarska i elektro izgradnja CS Hrastenice, 2009
 • strojarska i elektro izgradnja CS Kosorci, 2009
 • strojarska i elektro izgradnja CS Pašac, 2011
 • strojarska i elektro izgradnjaCS Mavrinci 1 I Mavrinci 2, 2013

 • 6. MAJ d.o.o. UMAG
 • Višegodišnji ugovori za održavanje sustava javne kanalizacije grada Umaga i okolice za godine 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 koje obuhvaća radove na hidromehaničkoj opremi, mjerno regulacijskoj opremi I elektroinstalaciji snage, automatike I rasvjete,te prematanje elektro-motora
 • generalni remont UPOV Buje, 1995
 • Strojarski i elektro radovi na rekonstrukciji CS STARI GRAD, i CS PUNTA 2004. g.
 • Strojarski i elektro radovi na remontu vijčanih pumpi u Umagu, 2005.g.
 • Rekonstrukcija usisnog i tlačnog cjevovoda na CS MANDRAČ, 2006.g
 • Elektroinstalacija i automatika na izgradnji CS BRTONIGLA, 2007.g
 • Strojarski i elektro radovi na sanaciji havarije na bio disku 1000 ES Brtonigla, 2008.g.
 • Strojarski i elektro radovi na izradi novih pužnih pumpi na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Umaga, 2008.g.
 • Generalni remont pužnih pumpi na CUPOV, Umag, novo tijelo pumpe sa gornjim i donjim ležajem, Umag, 2009. g
 • Strojarski i elektro radovi na ugradnji pumpi, ventila i cjevovoda na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Umaga, 2009.g.
 • Strojarski i elektro radovi, telemetrija, na rekonstrukciji, crpne stanice Ungarija, Umag, 2009
 • Zamjena pumpi i tlačnog cjevovoda, izrada i zamjena razvodno-upravljačkog elektroormara sa sustavom telemetrije na CS Bašanija Umag, 2009
 • uređaj za pročišćavanje zraka na CS Bašanija 2010
 • uređaj za pročišćavanje zraka UPOV Umag, 2011
 • uređaj za pročišćavanje zraka UPOV Savudrija, 2011
 • uređaj za pročišćavanje zraka CS Zambrtija 2, 2011
 • izrada i ugradnja finog sita Zambratija 1, 2012
 • izrada i ugradnja automatske grube rešetke na UPOV Umag, 2012
 • izrada i ugradnja klasirera pijeska UPOV Umag, 2013

 • USLUGA d.o.o. POREČ
 • montaža opreme na UPOV Debeli Rt, 1996
 • montaža opreme na UPOV Vrsar, 1998
 • Strojarski, elektro i građevinski radovi na građenju uređaja za obradu sadržaja septičkih sabirnica u Poreču, 2006.g.
 • Strojarski, elektro i građevinski radovi na rekonstrukciji crpne postaje, te izrada elektro ormara sa telemetrijom na CS Astra u Poreču, 2010.g.

 • PONIKVE d.o.o. KRK
 • Izgradnja uređaja za filtraciju zraka za pročišćavanje otpadnih voda u Baški, 2009.

 • VODOPRIVREDA d.o.o. NOVIGRAD
 • Strojarski i elektro radovi na izgradnji CP DAJLA, 2005. g. i CS KARIGADOR,2006. g

 • TEGRA d.d. ČAKOVEC
 • Strojarski i elektro radovi na izgradnji CS LOVREČICA-UMAG, 2005. g.
 • Montaža kanalizacijskog kolektora K-.2 LOVREČICA, 2005. g.

 • EURCO d.d. VINKOVCI
 • Strojarski i elektro radovi na izgradnji crpne stanice i hidrantskog cjevovoda na odlagalištu otpada DONJI PICUDO, 2006.g

 • 1. MAJ d.o.o.- LABIN
 • Izgradnja UPOV Labin, 1994
 • Strojarski i elektro radovi na rekonstrukciji CS KVARNERPLASTIKA, 2005.g.
 • Strojarski i elektro radovi na popravaku I nadogradnji fekalne stanice HUBER u LABINU, 2005. g.
 • Monterski radovi na fekalnoj stanici HANS HUBER u LABINU, 2006. g.
 • Strojarski i elektro radovi na zamjeni pumpi u CS MIMOZA u LABINU, 2007. g.

 • GKTD IVANJ d.o.o. NOVI VINODOLSKI
 • Strojarski i elekto radovi I faza rekonstrukcije CS ZAGORI, 2005. g.

 • PARK d.o.o. BUZET
 • Strojarski radovi na izradi i montaži zgrtača površinskog mulja na UPOV BUZET, 2006. G
 • Strojarski radovi na ugradnji cjevovoda mulja na UPOV grada Buzeta, 2008.g.
 • Strojarski i elektro radovi rekonstrukcije flotacijskog sustava na UPOV grada Buzeta, 2008. g.

 • KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ROVINJ
 • Strojarski radovi na zamjeni tlačnog cjevovoda u crpnom zdencu, ventila u zasunskoj komori I izradi zapornica u CS ŠKVER,2008. g.

 • VODOVOD I ČISTOĆA CRES-MALI LOŠINJ d.o.o. CRES
 • Višegodišnji ugovori za održavanje fekalnih crpki i automatskih rešetki na području otoka Cresa i Lošinja i održavanje crpnih postrojenja i uređaja vodovodnog i kanalizacijskog sustava na otoku Susku za 2008, 2009 i 2010 godinu.
 • Strojarski i elektro radovi na sanaciji potopnih kanalizacionih pumpi ABS, 2007. g.
 • Strojarski i elektro radovi na remontu pumpe Jugoturbina, 2007.g.
 • Elektro i strojarski radovi na potopnoj kanalizacionoj pumpi GRUNFOS, 2008. g.
 • Izgradnja sustava za obradu zraka CS Škverić, Mali Lošinj, 2010
 • Izgradnja sustava za obradu zraka CS Rovenska, Veli Lošinj, 2010

 • USLUGA d.o.o. PAZIN
 • Izgradnja crpne stanice Foškići, elektro, strojarski
 • i monterski radovi, Pazin, 2009. g.
 • Izgradnja CS Foškići, 2009
 • Izgradnja CS Ciburi, 2011
 • Izgradnja CS Dubravica, 2012

 • OPĆINA BALE
 • Izgradnja CS Bale -1, 2011

 • VRELO d.o.o. RAB
 • Rekonstrukcija CS Pod Vrh, 2010
 • Rekonstrukcija CS Škver, 2011
 • Rekonstrukcija CS Gvačići I, 2012
 • Rekonstrukcija Prekidne komore Barbat, 2012
 • Izgradnja tlačnog cjevovoda bunarskih pumpi Supetarska Draga,2012
 • Sanacija CS Pod Marijan, 2012
 • Izrada i montaža strojarske opreme na 7 crpnih stanica odvodnje grada Raba, 2013
 • Izrada i montaža strojarske opreme u Supetarskoj Dragi, 2013

 • VRUTAK LOPAR d.o.o.
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje zraka CS-3
 • sustava odvodnje, 2012
  KOMUNALAC d.o.o. BJELOVAR
 • Izgradnja vijčane pumpe od inox-a: Q=170L/s, H=7 m, =1 m, L=13,6 m, 2011


 • VODOOPSKRBA


  GP KRK d.d. KRK
 • Izrada i montaža unutarnjih cjevovoda od inox-a na izgradnji građ. CS PONIKVE, 2005. g

 • PONIKVE d.o.o. KRK
 • Sanacija magistralnog cjevovoda vodoopskrbe na Krčkom mostu, 2010. g.
 • Cjevarski, zavarivački i monterski radovi na rekonstrukciji CS Ponikve, 2010.
 • izgradnja uređaja CS Žgombići, 2011

 • GORAN GRADITELJSTVO d.o.o. DELNICE
 • Dobava i ugradnja strojarske opreme na građevini CS PETEHOVAC, 2005. g
 • Strojarski radovi na izgradnji crpne stanice I prekidne komore vodozahvata LOKVE, 2006. g.
 • Dobava i ugradnja strojarske opreme na vodospremi Lokvarka, 2007. g.
 • strojarska izgradnja CS Glavica, Fužine 2011

 • KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
 • Dobava i montaža strojarske opreme na CS RAVNICA, i CS POLJIČKA KOSA, 2007.g.
 • Strojarski i elektro radovi na ugradnji hidromehaničke opreme na CS Petehovac, 2008.g.
 • izgradnja hidrostanice CS Ravnica, 2008
 • izgradnja hidrostanice Hlevci-Manci, 2012
 • izgradnja hidrostanice Brestova Draga, 2013
 • Izgradnja sustava za dobavu vodu iz VS Petehovac u vodoopskrbnu mrežu Delnice, 2013

 • ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET
 • Izgradnja CS Lupoglav, 2011

 • VODOVOD PULA d.o.o. PULA
 • Rekonstrukcija CS Prnjani, 2012


 • OSTALO


  DRVENJAČA d.d. FUŽINE
 • Višegodišnji radovi na održavanju postrojenja
 • Strojarska montaža opreme na uređaju za pročišć. III faza objekt dehidracije, 2004. g., Fužine
 • Izrada cjevovoda termičkog ulja energane na biomasu u Drvenjači, 2009. g.

 • DINA PETROKEMIJA d.d. OMIŠALJ
 • Nabavka materijala, izrada i montaža priključnog cjevovoda centralnog rashladnog sustava (CRS) za postrojenje PVC-a u Omišlju, 2008. g.

 • DIRA GRADNJA d.o.o. RIJEKA
 • Izrada čelične konstrukcije šahti za infrastrukturu povijesne jezgre u POREČU, 2005. g.

 • MICHELE d.o.o. PULA
 • Izrada čelične konstrukcije šahti za infrastrukturu povijesne jezgre u POREČU, 2009. g
 • Strojarski i elektro radovi na dobavi I montaži pumpi na odlagalištu otpada Košambra, Poreč, 2009.g.

 • ADRIA-MAR BRODOGRADNJA d.o.o. ZAGREB
 • Izrada i isporuka lukova na cjevovodu ispušnih plinova na brodu, 2009. g.

 • BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d. RIJEKA
 • Strojarski i elektro radovi na sanaciji Doka 11, 2011 i 2012